Regulamin projektowania

REGULAMIN

świadczenia usług wizualizacji wnętrz przez sklep internetowy jeta.pl

z dnia 14.12.2021

Sprzedaż usługi wizualizacji wnętrz za pośrednictwem sklepu internetowego realizuje Przedsiębiorstwo P.H. JETA, ul. Gorzycka 34a, 64-500 Ostrów Wielkopolski, adres poczty: sklep@jeta.pl, numer telefonu kontaktowego: 572 324 315.

1) Sklep internetowy jeta.pl na zlecenie klienta świadczy usługi polegające na wizualizacji wnętrz, przy użyciu programu komputerowego CAD DECOR.

2) Usługa wizualizacji wnętrz jest bezpłatna dla klientów sklepu internetowego jeta.pl, którzy dokonają w sklepie internetowym jeta.pl zakupu płytek i wyrobów sanitarnych, zwanych dalej TOWARAMI za minimum 3500 zł netto.

3) Wykonany projekt aranżacji nie stanowi dokumentacji architektoniczno - budowlanej. Stanowi autorską koncepcję wizualizacji wnętrza o wymiarach dostarczonych przez klienta. Zapłata za towar nie stanowi przeniesienia praw autorskich na klienta.

4) Za każde przyjęcie zlecenia wykonania wizualizacji jednego pomieszczenia, klient zakupuje w sklepie usługę projektową online oraz wpłaca zadatek w wysokości 500 zł na poczet przyszłej faktury zakupu towarów. Z chwilą rezygnacji przez klienta z zakupu towarów - zgodnych z projektem, jak również w przypadku nie dokonania zakupów w terminie 60 dni od daty zapłaty zadatku, zapłacony zadatek zostanie przez P.H. JETA. zaliczony na poczet ceny za wykonaną usługę wizualizacyjną.

5) Usługa projektowa nie stanowi dokumentacji architektoniczno - budowlanej. Stanowi autorską koncepcję wizualizacji wnętrza o wymiarach dostarczonych przez klienta. Zapłata za towar nie stanowi przeniesienia praw autorskich na klienta.

6) Potwierdzenie udzielenia przez sklep internetowy jeta.pl zlecenia stanowi karta projektowa wnętrza, która jest:

a) podpisana przez klienta i sporządzona w oparciu o wymiary wnętrza dostarczone przez klienta,

b) karta projektowa stanowi integralną część niniejszego regulaminu,

c) karta projektowa wraz z regulaminem świadczenia usług jest sporządzona w dwóch egzemplarzach z których jeden otrzymuje klient, a drugi pozostaje w aktach salonu JETA.

7) Klient dokonujący zamówienia Usługi Projektowej, podąża zgodnie z instrukcją znajdującej się w zakładce Zamów Projekt.

8) Projektant zobowiązuje się do przedstawienia wizualizacji wybranej przez klienta kolekcji do 5 dni roboczych.

9) Projektant zobowiązuje się do natychmiastowego telefonicznego skontaktowania się z Klientem, po wysłaniu maila z wizualizacją klienta.

10) W ramach jednego projektu klient ma prawo do wykonania bezpłatnie maksymalnie dwóch zmian. Jeden projekt dotyczy jednej kolekcji płytek, każda kolejna zmiana kolekcji w ramach tego samego pomieszczenia będzie traktowana, jako osobny projekt.

11) Zamknięcie projektu następuje w momencie akceptacji wersji ostatecznej przez klienta.

12) Po akceptacji wersji ostatecznej, wszelkie zmiany projektu, lub odstąpienie od jego realizacji albo niezgodność wymiarów uprzednio podanych przez Klienta ze stanem faktycznym, nie stanowią podstawy do zwrotu zakupionych wcześniej towarów.

13) Po zamknięciu projektu projektant, przygotowuje ostateczne rysunki. Rysunki zawierają:

a) finalne wizualizacje pomieszczenia,

b) wizualizacje każdej ściany osobno,

c) zestawienie ilościowe i wartościowe płytek,

d) w przypadku zainteresowania klienta propozycję dodatkowych elementów wyposażenia (kabina prysznicowa, wanna, armatura sanitarna, baterie, oświetlenie pomieszczenia itp).

14) Projektant wylicza płytki z zaokrągleniem do pełnych opakowań z uwzględnieniem niezbędnego zapasu (do 10%). Niewykorzystany zapas nie jest podstawą do reklamacji usługi projektowania oraz nie upoważnia do zwrotu zakupionego towaru.

15) Klient jest zobowiązany do zakupu wszystkich płytek, umieszczonych w projekcie. Nie ma możliwości wyboru np. zakupu tylko płytek podłogowych.

16) W przypadku wyboru armatury do projektu sprzedawca nie ma obowiązku dostarczenia klientowi danych identyfikacyjnych towarów przed dokonaniem jego zakupu.

17) Aby uniknąć ewentualnych rozbieżności czy też błędów zaleca się aby urządzenia za pomocą którego Klient korzysta ze Sklepu internetowego spełniało co najmniej następujące wymagania techniczne które są niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a) komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu.

b) uaktualniona przeglądarka internetowa.

c) Rozdzielczość monitora 1280 x 800, kolory 24 lub 32 bit

d) Posiadanie przez Klienta konta e-mail

18) W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.

19) W przypadku wątpliwości, co do postanowień regulaminu, Klient ma prawo zwrócić się z prośbą o dokonanie wyjaśnień do P.H. JETA.

20) Kwestie dotyczące Polityki Prywatności sklepu jeta.pl oraz ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm. – tzw. RODO), regulowane są regulaminem znajdującym się na stronie jeta.pl/ Polityka prywatności.

REGULAMIN PROJETOWY: jeta.pl