Polityka

prywatności i plików cookies

 I. Postanowienie wstępne.

§1

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422) oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 243 z późn. zm.) Przedsiębiorstwo Handlowe JETA Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (63-400 Ostrów Wielkopolski), wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000083778, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym w wysokości 1 498 000 zł, NIP: 622-24-31-850, REGON: 251479614, e-mail: jeta@jeta.pl,, zwana dalej „JETA”, wprowadza niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej „Polityką”.

 §2

Pojęcia pisane w Polityce wielką literą, o ile nic innego nie wynika z treści Polityki, mają znaczenie określone w Regulaminie Strony.

 II.Dane osobowe.

§3

 1. Użytkownik w celu pobrania Kuponu Rabatowego musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych. Również w korespondencji z JETA Użytkownik może podać swoje dane osobowe, by umożliwić JETA udzielenie odpowiedzi.
 2. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do pobrania Kuponu Rabatowego. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, lub poda w korespondencji z JETA, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 1182) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422).

 §4

 1. Administratorem danych osobowych jest JETA i Sprzedawca prowadzący wybrany przez Użytkownika Salon. Dane Sprzedawców znajdują się na stronie www.jeta.pl/odbierz-rabat/salony.
 2. W celu realizacji Kuponów Rabatowych JETA przekaże dane osobowe Sprzedawcy prowadzącemu wskazany przez Użytkownika Salon.
 3. JETA może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, umowy. Dane Użytkowników będą powierzane w szczególności: podmiotowi świadczącemu na rzecz JETA usługi wysyłania mailingu - FreshMail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (Al. 29 Listopada 155c, 31-406 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000497051, NIP: 6751496393, REGON: 123040091.

  §5

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do JETA.

§6

 1. JETA przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do realizacji umów zawieranych za pośrednictwem Strony tj. wystawienia i przekazania Użytkownikowi Kuponu Rabatowego. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Użytkownika w celu realizacji Kuponu Rabatowego.
 2. JETA na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji handlowych, w tym wysyłanej za pośrednictwem urządzeń końcowych (np. komputer, serwer) oraz automatycznych systemów wywołujących (np. listy mailingowe). Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzednim, może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika.

 §7

Dane osobowe zebrane przez JETA mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym. 

III. Pliki cookies.

§8

 1. JETA wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny JETA.
 2. JETA przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych, zapewnienia prawidłowego działania strony www oraz dostosowania treści wyświetlanych Użytkownikowi.

 §9

 1. JETA informuje, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. JETA wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez JETA, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Pod poniższymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

 §10

JETA informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować przerwanie sesji po zalogowaniu.

IV. Dane zawarte w logach systemowych.

§11

Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez JETA jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

 V. Środki techniczne stosowane przez JETA.

§12

JETA stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 VI. Inne.

§13

Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Strony anonimowo lub pod pseudonimem.

§14

 1. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez JETA Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: jeta@jeta.pl .
 2. Polityka znajduje się na stronie www.jeta.pl/odbierz-rabat/polityka oraz w siedzibie JETA.